Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

BV ArtisA, met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Sneppelaar, 16.

E-mail: [email protected] BE 0726.832.975

Artikel 1: Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BV ArtisA, vertegenwoordigd door Isabelle Lecluyse of rechthoudende derden.

Artikel 2: Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

BV ArtisA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal BV ArtisA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

BV ArtisA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BV ArtisA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

BV ArtisA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

BV ArtisA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 3: Privacybeleid

BV ArtisA hecht bijzonder veel belang aan uw privacy en zal in het kader van de contractuele relatie met de klant, via de website en in het kader van het bestellingsproces persoonsgegevens verzamelen van de klant. De persoonsgegevens die zullen verzameld worden zijn de naam, het e-mail, het adres, etc.

Tijdens het bestellingsproces kunnen eventueel kredietkaartgegevens worden opgevraagd ter garantie.

De klant geeft hierbij zijn of haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling.

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. BV ArtisA treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, verwerking en opvolging van gemaakte bestellingen, reservaties en direct marketing van BV ArtisA. De klant stemt ermee in dat de gegevens kunnen worden verwerkt en meegedeeld aan de derden waarmee BV ArtisA actief samenwerkt. BV ArtisA zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

Elke klant heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden door BV ArtisA. Dit inzage- en correctierecht kan via een gewone brief of e-mail worden uitgeoefend. Elke klant kan zich bovendien verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door BV ArtisA door haar hiervan schriftelijk in kennis te stellen via het e-mailadres: [email protected]

BV ArtisA neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant meegedeelde gegevens te waarborgen. De klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door het onrechtmatig gebruik van zijn persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben gekregen, nooit op BV ArtisA kan worden verhaald.

Het gebruik van “cookies”. Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde functionele cookies, die het gebruik van de website voor jou als bezoeker beter maakt en niet-functionele cookies voor het verzamelen van statistieken van onze bezoekers, om daarmee onze website te verbeteren naar de toekomst.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Indien u vragen heeft over het gebruik van cookies, kan u ons contacteren via: [email protected].

Artikel 4: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 5: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door bijzondere of specifieke voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van BV ArtisA. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 6: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. Ten aanzien van niet-consumenten vallen eventuele geschillen tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de vennootschap.

Specifieke voorwaarden met betrekking tot webshop

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van BV Artisa, met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Sneppelaar, 16, BE 0726832975 , biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van BV ArtisA stemt de Klant uitdrukkelijk in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BV ArtisA aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

• via Kredietkaart

• via overschrijving op rekeningnummer BE56 3631 8754 4688

• via Google pay

• via Apple pay

BV ArtisA is gerechtigd een bestelling te weigeren indien de Klant zijn bestelling niet betaalt.

Artikel 4: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan BV ArtisA.

BV ArtisA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending door de vervoerders. BV ArtisA stelt alles in het werk om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van BV ArtisA.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van BV Artisa te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij BV ArtisA.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant BV ArtisA hier via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen).

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan BV ArtisA heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan BV ArtisA. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt BV ArtisA zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal BV ArtisA alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat BV ArtisA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan BV ArtisA wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door BV ArtisA geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

• dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst

• de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

• van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft.

Artikel 7: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant BV ArtisA zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover BV Artisa beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Specifieke voorwaarden met betrekking tot deelname workshops

BV ArtisA biedt haar klanten de mogelijkheid om deel te nemen aan creatieve workshops.

Inschrijven op één of meerdere workshops kan gebeuren via mail naar [email protected].

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

• via overschrijving op rekeningnummer BE 56 3631 8754 4688

Inschrijvingen zijn pas definitief op het moment dat de betaling volledig is gebeurd.

Het is niet mogelijk om een inschrijving op een later moment te annuleren. Het is wel altijd toegestaan om een andere persoon in de plaats te laten deelnemen aan de workshop.

Wanneer BV ArtisA een workshop dient te annuleren ingevolge overmacht wordt het inschrijvingsgeld binnen de vijf werkdagen integraal teruggestort op rekening van de deelnemer.